شرکت های تولید کننده خارجی

رديف

نام شرکت

کشور توليدکننده

کد شرکت توليد کننده

1

شرکت AZARAL

آذربايجان

AAL

2

شرکت ALEMATIK

ازبکستان

UZA

3

شرکت ASCOR

افريقای جنوبی

AAS

4

شرکت NORECOM LIMITED

اکراين

UNL

5

شرکت LEMAN

اکراين

ULE

6

شرکت ILICH

اکراين

UIL

7

شرکت AZOVSTAL

اکراين

UAZ

8

شرکت GULF ALLOYS FZE

امارات

GAF

9

شرکت DUBAL

امارات

EDO

10

شرکت ALBA

بحرين

ALB

11

شرکت TADAZ

تاجيکستان

TAL

12

شرکت YIEH LOONG ENTER PRISE

تايوان

TWY

13

شرکت HUDSON

چين

CHU

14

شرکت CHINA NATIONAL BUILDING

چين

CNB

15

شرکت Bijing Shougang Huaxia International

چين

BSH

16

شرکت LIAN Yungang Timber United

چين

CLY

17

شرکت Zhejiang Materials Industry

چين

ZMI

18

شرکت TUNGSHU-HAIXING IRON &STEEL

چين

CTH

19

شرکت BK Steel INC

چين

CBK

20

شرکت BAOTOU

چين

CHB

21

شرکت FAITH

چين

CFA

22

شرکت STINOL

روسيه

RST

23

شرکت SEVERSTAL

روسيه

RSE

24

شرکت MMK

روسيه

RMM

25

شرکت ASHA

روسيه

RAS

26

شرکت Mital STEEl

روسيه

RMS

27

شرکت NOVOLI PETSK

روسيه

RNO

28

شرکت GLENCORE

روسيه

RGL

29

شرکت GRAND METAL ENTERPRISE

روسيه

RGM

30

شرکت MECHEL

روسيه

RME

31

شرکت ZAPSIB

روسيه

RZA

32

شرکت URAL STEEL

روسيه

RUS

33

شرکت RED OCTOBER

روسيه

RRO

34

شرکت CHELYABINSK

روسيه

RCH

35

شرکت NSMMZ

روسيه

RNS

36

شرکت نوستا

روسيه

SIC

37

شرکت NIZHNESERGINSKY

قزاقستان

KNI

38

شرکت ISPAT KARMET

قزاقزستان

KIK

39

شرکت CASTING

قزاقستان

KCA

40

شرکت HUNDAI

کره

KHS

41

شرکت ISPAT

هند

IIS

42

شرکت روستال

روسيه

RRU

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری بانک سپه می باشد